پاپریک
جایی برای کتاب و ناوابسته‌ی هر جایی
آرشیو ماهانه
آرشیو موضوعی
جمعه 17 آذر‌ماه سال 1385
برای ایرانیان بیرون ایران

 

کسی، گوشه‌ای، فارغ از همه قیل‌و‌قال‌ها، کار قابل تحسینی انجام می‌دهد؛ کتاب‌هایش را امانت می‌دهد به کسانی که بیرون از ایران هستند؛ تنها و تنها به این شرط که آنها، پس از خواندن، آن را به کس دیگری امانت دهند؛ یعنی شما می‌توانید از میان کتاب‌های موجود، هر چه دوست دارید انتخاب کنید و در اولین فرصت بخوانید. چیزی بهتر از این هم پیدا می‌شود؟ نه وقتی برای خرید خواهید گذاشت، نه هزینه‌ای؛ تنها زحمت، درخواست کتاب است، خواندن آن و  یافتن کسی که پس از شما بخواهد بخواندش!

سپاس نگار عزیز برای همه‌ی زحمتی که در این راه می‌کشد.


دیدار: 12773